Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek
Buikslotermeerplein 381
1025 XE Amsterdam
Tel. 06-30038049
Email: info@nivl.nl
RSIN/Fiscaal Nummer 5077904
Samenstelling Bestuur
Prof. Dr. Ir. G. Lodewijks Voorzitter
J. Peeters Penningmeester/Secretaris
J. Scheffelaar Bestuurslid
Directie
J van Vliet
Beleidsplan/Doel
De activiteiten van Stichting Nederlands Instituut voorLifttechniek betreffen het bevorderen
van de veiligheid van transportmiddelen door het stimuleren en financieren van onderzoek,
leertrajecten en andere activiteiten gericht op dit doel. Dit alles zonder winstoogmerk.
Beloningsbeleid
Het Bestuur en de Directie ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning`.
Verslag uitgeoefende activiteiten
In 2013 is een promotieonderzoek opgestart dat een geplande looptijd
heeft tot en met 2016.
Dit project ondersteunt de statutaire doelstelling van de Stichting.
In 2015 is tevens een Safety Awareness Week uitgevoerd.
FinanciŽle Verantwoording
Balans per 31 December 2015
ACTIVA 2014 2013
FinanciŽle Vaste Activa 6.972.155 6.615.025
Vorderingen 170.851 98.086
Liquide Middelen 412.963 431.203
Totaal Activa 7.555.969 7.144.314
PASSIVA
Kapitaal en Algemene Reserves 1.133.831 1.031.180
Wettelijke Reserve 6.319.155 5.962.025
Kortlopende Schulden 102.983 151.109
Totaal Passiva 7.555.969 7.144.314
Staat van Baten en Lasten over 2015
Opbrengsten 169.485 144.156
Overige Bedrijfskosten -68.955 -51.072
Rentebaten 2.121 6.179
Resultaat Certificaten 357.130 183.660
Exploitatiesaldo 459.781 282.923
Toelichting bij FinanciŽle Verantwoording over 2015
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de resultaatbepaling
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
zijn gebaseerd op historische kosten.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
FinanciŽle Vaste Activa
De FinanciŽle Vaste Activa worden gewaardeerdvolgens de vermogensmuatiemethode op basis
van de netto vermogenswaarde.
Vorderingen
De vorderingenhebben een looptijd korter dan 1 jaar.
Liquide Middelen
De liquide Middelen staan ter vrije beschikking.
Overige Bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten betreffen projectkosten alsmede accountantskosten.